Samenleving:Lokaal:Nederland:Overheid en Politiek:Rijksoverheid

Hoofdrubriek: Samenleving  

website aanmelden | info | hot items | nieuwe sites | nieuws

Home / Samenleving / Lokaal / Nederland / Overheid en Politiek / Rijksoverheid
Http://samenleving.eerstekeuze.nl/lokaal/nederland/overheid en politiek/rijksoverheid/ministeries/  Ministeries 18
 
Http://samenleving.eerstekeuze.nl/lokaal/nederland/overheid en politiek/rijksoverheid/parlement/  Parlement 1


Resultaten 1 - 37 van 37

Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen
http://www.minocw.nl/
Teksten van nota’s, achtergronden van beleid en nieuws op het gebied van onderwijs, cultuur en wetenschappen.Rijksarchiefdienst
http://www.archief.nl/
Adviesdienst van Rijkswaterstaat voor de constructieve weg- en waterbouw, de natuur- en milieutechniek van fysieke infrastructuur, waterkeringen en watersystemen, en de grondstoffenvoorziening voor de bouw.Algemene Rekenkamer
http://www.rekenkamer.nl/
De Rekenkamer verricht onderzoek naar de rechtmatigheid en de doelmatigheid van de overheidsuitgaven en -ontvangsten.Renswoude Zelfstandig
http://www.renswoudezelfstandig.nl/
De ’Werkgroep Renswoude Zelfstandig’ wil een bijdrage leveren aan een herziening van het voorgenomen standpunt tot het herindelen van de gemeente Renswoude.Centraal Bureau voor de Statistiek
http://www.cbs.nl/
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is het nationale statistische bureau, verantwoordelijk voor de levering van betrouwbare en onpartijdige informatie over de Nederlandse samenleving. Informatie over de organisatie, over het maken van statistieken en nieuws uit CBS-projecten. Via Statline zijn online bepaalde statistieken beschikbaar.Lvsr
http://www.sociaalraadslieden.nl
De landelijke vereniging sociaal raadslieden.Nederlandse mededingingsautoriteit
http://www.nma-org.nl
De NMA ziet toe op de vrije economische mededinging in Nederland. Op de website vindt u onder meer alle besluiten van de NMA.Sociaal Cultureel Planbureau
http://www.scp.nl
Het SCP is een interdepartementaal wetenschappelijk instituut, dat zelfstandig onderzoek doet en op basis hiervan gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengt.Postbus 51
http://www.postbus51.nl/
Het informatieloket van de Rijksoverheid.Ministerie van Justitie
http://www.justitie.nl/
Informatie van en over het Ministerie van Justitie.Ministerie van Financiën
http://www.minfin.nl/SWZ
http://home.szw.nl/
De site van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.Getij
http://www.getij.nl/
Op deze site treft u astronomische waterstandsvoorspellingen aan van Nederlandse meetlocaties op de Noordzee, de aangrenzende estuaria en het door getij beïnvloede rivierengebied.Groepsrisico
http://www.groepsrisico.nl
Deze website dient ter ondersteuning van de handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico en is bedoeld voor alle professionals die werkzaam zijn onder de brede paraplu van externe veiligheidsvraagstukken.Ministerie van Algemene Zaken
http://www.minaz.nl/
Op de site van de minister-president en het ministerie van Algemene Zaken vindt u informatie over de minister-president, de ministerraad, het regeringsbeleid en het ministerie van Algemene Zaken.Ministerie van buitenlandse zaken
http://www.minbuza.nl/
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken biedt informatie over reizen, ontwikkelingshulp, Europa, visums, mensenrechten, ontwikkelingssamenwerking, Europese samenwerking, internationale organisaties, en ambassades en consulaten in het buitenland.Pieter Baan Centrum
http://www.pieterbaancentrum.nl/
Het Pieter Baan Centrum (PBC) is de psychiatrische observatiekliniek van het Ministerie van Justitie. In het PBC worden verdachten van ernstige delicten onderzocht door gedragsdeskundigen.Belastingdienst
http://www.belastingdienst.nl/
Op de belastingdienstsite vindt u informatie voor particulieren, ondernemers en over de douane.Subsidieshop.nl
http://www.subsidieshop.nl
De subsidieshop heeft een totaalaanbod van de subsidies die speciaal gericht zijn op ondernemers.OverheidinNederland.nl
http://www.overheidinnederland.nl
(ideologisch) Initiatief om de overheid transparanter te maken. Dit door alle (contact)gegevens van raadsleden, wethouders etc. overzichtelijk weer te geven.SER - Sociaal-Economische Raad
http://www.ser.nl/
De SER adviseert de regering en het parlement over de hoofdlijnen van het te voeren sociaal-economisch beleid. Daarnaast is de SER belast met bestuurlijke en toezichthoudende taken.Raad voor het openbaar bestuur en de Raad voor de financiële verhoudingen
http://www.rfv.nl
De Rob en de Rfv zijn adviesorganen van de regering en het parlement.De Nederlandsche Bank
http://www.dnb.nl
De NMA ziet toe op de vrije economische mededinging in Nederland. Op de website vindt u onder meer alle besluiten van de NMA.Douane
http://www.douane.nl/
Bij de Belastingdienst/Douane vindt je informatie over Douane-regelingen voor particulieren en ondernemers.College van Toezicht op de Kansspelen
http://www.toezichtkansspelen.nl/
De kerntaak van het College is het houden van toezicht op de naleving van de Wet op de kansspelen.Kennisring sociale zekerheid
http://www.socialezekerheid.nl/
Hier vindt u informatie over de Nederlandse sociale zekerheid, ingedeeld in thema's.Stimulansz
http://www.stimulansz.nl/
Stimulansz is een onafhankelijke stichting, die gemeenten ondersteunt bij het ontwikkelen en uitvoeren van een goed lokaal beleid voor de sociale zekerheid.Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
http://www.minvws.nl/
Informatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het beleid rond gezondheidszorg, maatschappelijke zorg en sport.Ministerie van Landbouw Natuurbeheer en Visserij
http://www.minlnv.nl/Ministerie van Verkeer en Waterstaat
http://www.verkeerenwaterstaat.nl/
Onder het motto ‘Vertrouwd met water, vooruitstrevend in verbindingen’, werkt het ministerie van Verkeer en Waterstaat aan de duurzame bescherming tegen het water en aan veilige verbindingen van internationale kwaliteit.Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
http://www.minszw.nl
De taak van het ministerie is: het stimuleren van werkgelegenheid, moderne arbeidsrelaties en een activerende sociale zekerheid.SZW
http://www.szw.nl/
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.Ministerie van Defensie
http://www.mindef.nl/
Het ministerie van Defensie wordt gevormd door het departement (de zogeheten "Centrale Organisatie"), de krijgsmachtdelen en het interservice ondersteunende commando.Defensie
http://www.mindef.nl/
Ministerie van defensie.Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
http://www.minbzk.nl/
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is een ministerie met een zeer gevarieerd takenpakket. De twee ministers beheren uiteenlopende portefeuilles. Een greep uit de aandachtgebieden: elektronische overheid, brandweer en rampenbeheersing, kwaliteit van de politieorganisatie, het referendum, gemeentelijke herindeling, arbeidsvoorwaarden overheidssector, bewaking integriteit en staatsveiligheid.Eerste Kamer der Staten-Generaal
http://www.eerstekamer.nl/
Via de Eerste-Kamersite kunt u volgen wat er in de Eerste Kamer gebeurt en informatie vinden over wetsvoorstellen, kamerstukken en het wetgevingsproces. Verder zijn beschrijvingen opgenomen van alle Eerste-Kamerleden.Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM)
http://www.minvrom.nl/
Informatiecentrum voor bedrijven en gemeenten over milieuwetgeving en -vergunningen.   

© 2000 - 2020 1steKeuze Zoekmachine