Samenleving:Lokaal:Nederland:Overheid en Politiek:Rijksoverheid

Hoofdrubriek: Samenleving  

website aanmelden | info | hot items | nieuwe sites | nieuws

Home / Samenleving / Lokaal / Nederland / Overheid en Politiek / Rijksoverheid
Http://samenleving.eerstekeuze.nl/lokaal/nederland/overheid en politiek/rijksoverheid/ministeries/  Ministeries 18
 
Http://samenleving.eerstekeuze.nl/lokaal/nederland/overheid en politiek/rijksoverheid/parlement/  Parlement 1


Resultaten 1 - 37 van 37

http://www.minocw.nl/ Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen
Teksten van nota’s, achtergronden van beleid en nieuws op het gebied van onderwijs, cultuur en wetenschappen.http://www.archief.nl/ Rijksarchiefdienst
Adviesdienst van Rijkswaterstaat voor de constructieve weg- en waterbouw, de natuur- en milieutechniek van fysieke infrastructuur, waterkeringen en watersystemen, en de grondstoffenvoorziening voor de bouw.http://www.rekenkamer.nl/ Algemene Rekenkamer
De Rekenkamer verricht onderzoek naar de rechtmatigheid en de doelmatigheid van de overheidsuitgaven en -ontvangsten.http://www.renswoudezelfstandig.nl/ Renswoude Zelfstandig
De ’Werkgroep Renswoude Zelfstandig’ wil een bijdrage leveren aan een herziening van het voorgenomen standpunt tot het herindelen van de gemeente Renswoude.http://www.cbs.nl/ Centraal Bureau voor de Statistiek
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is het nationale statistische bureau, verantwoordelijk voor de levering van betrouwbare en onpartijdige informatie over de Nederlandse samenleving. Informatie over de organisatie, over het maken van statistieken en nieuws uit CBS-projecten. Via Statline zijn online bepaalde statistieken beschikbaar.http://www.sociaalraadslieden.nl Lvsr
De landelijke vereniging sociaal raadslieden.http://www.nma-org.nl Nederlandse mededingingsautoriteit
De NMA ziet toe op de vrije economische mededinging in Nederland. Op de website vindt u onder meer alle besluiten van de NMA.http://www.scp.nl Sociaal Cultureel Planbureau
Het SCP is een interdepartementaal wetenschappelijk instituut, dat zelfstandig onderzoek doet en op basis hiervan gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengt.http://www.postbus51.nl/ Postbus 51
Het informatieloket van de Rijksoverheid.http://www.justitie.nl/ Ministerie van Justitie
Informatie van en over het Ministerie van Justitie.http://www.minfin.nl/ Ministerie van Financiënhttp://home.szw.nl/ SWZ
De site van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.http://www.getij.nl/ Getij
Op deze site treft u astronomische waterstandsvoorspellingen aan van Nederlandse meetlocaties op de Noordzee, de aangrenzende estuaria en het door getij beïnvloede rivierengebied.http://www.groepsrisico.nl Groepsrisico
Deze website dient ter ondersteuning van de handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico en is bedoeld voor alle professionals die werkzaam zijn onder de brede paraplu van externe veiligheidsvraagstukken.http://www.minaz.nl/ Ministerie van Algemene Zaken
Op de site van de minister-president en het ministerie van Algemene Zaken vindt u informatie over de minister-president, de ministerraad, het regeringsbeleid en het ministerie van Algemene Zaken.http://www.minbuza.nl/ Ministerie van buitenlandse zaken
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken biedt informatie over reizen, ontwikkelingshulp, Europa, visums, mensenrechten, ontwikkelingssamenwerking, Europese samenwerking, internationale organisaties, en ambassades en consulaten in het buitenland.http://www.pieterbaancentrum.nl/ Pieter Baan Centrum
Het Pieter Baan Centrum (PBC) is de psychiatrische observatiekliniek van het Ministerie van Justitie. In het PBC worden verdachten van ernstige delicten onderzocht door gedragsdeskundigen.http://www.belastingdienst.nl/ Belastingdienst
Op de belastingdienstsite vindt u informatie voor particulieren, ondernemers en over de douane.http://www.subsidieshop.nl Subsidieshop.nl
De subsidieshop heeft een totaalaanbod van de subsidies die speciaal gericht zijn op ondernemers.http://www.overheidinnederland.nl OverheidinNederland.nl
(ideologisch) Initiatief om de overheid transparanter te maken. Dit door alle (contact)gegevens van raadsleden, wethouders etc. overzichtelijk weer te geven.http://www.ser.nl/ SER - Sociaal-Economische Raad
De SER adviseert de regering en het parlement over de hoofdlijnen van het te voeren sociaal-economisch beleid. Daarnaast is de SER belast met bestuurlijke en toezichthoudende taken.http://www.rfv.nl Raad voor het openbaar bestuur en de Raad voor de financiële verhoudingen
De Rob en de Rfv zijn adviesorganen van de regering en het parlement.http://www.dnb.nl De Nederlandsche Bank
De NMA ziet toe op de vrije economische mededinging in Nederland. Op de website vindt u onder meer alle besluiten van de NMA.http://www.douane.nl/ Douane
Bij de Belastingdienst/Douane vindt je informatie over Douane-regelingen voor particulieren en ondernemers.http://www.toezichtkansspelen.nl/ College van Toezicht op de Kansspelen
De kerntaak van het College is het houden van toezicht op de naleving van de Wet op de kansspelen.http://www.socialezekerheid.nl/ Kennisring sociale zekerheid
Hier vindt u informatie over de Nederlandse sociale zekerheid, ingedeeld in thema's.http://www.stimulansz.nl/ Stimulansz
Stimulansz is een onafhankelijke stichting, die gemeenten ondersteunt bij het ontwikkelen en uitvoeren van een goed lokaal beleid voor de sociale zekerheid.http://www.minvws.nl/ Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
Informatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het beleid rond gezondheidszorg, maatschappelijke zorg en sport.http://www.minlnv.nl/ Ministerie van Landbouw Natuurbeheer en Visserijhttp://www.verkeerenwaterstaat.nl/ Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Onder het motto ‘Vertrouwd met water, vooruitstrevend in verbindingen’, werkt het ministerie van Verkeer en Waterstaat aan de duurzame bescherming tegen het water en aan veilige verbindingen van internationale kwaliteit.http://www.minszw.nl Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
De taak van het ministerie is: het stimuleren van werkgelegenheid, moderne arbeidsrelaties en een activerende sociale zekerheid.http://www.szw.nl/ SZW
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.http://www.mindef.nl/ Ministerie van Defensie
Het ministerie van Defensie wordt gevormd door het departement (de zogeheten "Centrale Organisatie"), de krijgsmachtdelen en het interservice ondersteunende commando.http://www.mindef.nl/ Defensie
Ministerie van defensie.http://www.minbzk.nl/ Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is een ministerie met een zeer gevarieerd takenpakket. De twee ministers beheren uiteenlopende portefeuilles. Een greep uit de aandachtgebieden: elektronische overheid, brandweer en rampenbeheersing, kwaliteit van de politieorganisatie, het referendum, gemeentelijke herindeling, arbeidsvoorwaarden overheidssector, bewaking integriteit en staatsveiligheid.http://www.eerstekamer.nl/ Eerste Kamer der Staten-Generaal
Via de Eerste-Kamersite kunt u volgen wat er in de Eerste Kamer gebeurt en informatie vinden over wetsvoorstellen, kamerstukken en het wetgevingsproces. Verder zijn beschrijvingen opgenomen van alle Eerste-Kamerleden.http://www.minvrom.nl/ Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM)
Informatiecentrum voor bedrijven en gemeenten over milieuwetgeving en -vergunningen.   

© 2000 - 2019 1steKeuze Zoekmachine